Posts

Showing posts from August, 2011

PERUTUSAN HARI RAYA DARIPADA YDP BKPPPM

Image
Bismillah wal hamdulillah, segala puji dan puja hanya layak bagi Allah swt, selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan ahli keluarga baginda serta seluruh pejuang Islam. Firman allah swt : “Dan supaya kamu sempurnakan bilangan puasa Ramadhan dan supaya kamu membesarkan allah kerana mendapat petunjuk-NYA, dan supaya kamu bersyukur”. (surah Al-Baqarah: ayat 185)Sahabat-sahabatku, Ramadhan bakal pergi meninggalkan kita pada kali ini, membawa ribuan nikmat dan peluang, entah sempat atau tidak untuk menemui Ramadhan yang akan datang. Hakikatnya, yang berlalu sudah pasti menjadi kenangan dan sejarah buat kita. Namun, pemergian Ramadhan bukan sebagai garisan penamat bagi kita selaku muslim untuk culas dan malas beribadah. Nabi SAW ada menyebut “ Jadilah kamu hamba Allah yang Rabbani, janganlah kamu menjadi hamba Ramadhan”. Islam mengajar kita supaya ibadah yang kita laksanakan bukan hanya terhenti bila bermulanya Syawal…

Solat Hari Raya E'dul Fitri 1432H

Image
DenganiniPersekutuanMelayuRepublik Arab MesiringinmengumumkanpadatahuniniPMRAMakanmenganjurkanSolatHariRayaE'dulFitri 1432 H bertempatdiMasjid Musa, HayyuSabi'epada 1 Syawal1432H. Dijemputkepadasemuamahasiswa/mahasiswiuntuksama-samahadirberamai-ramai.

Penuhi Pra-Syarat Kemenangan Islam - Presiden PMRAM

Image
KAHERAH, 29 Ogos - PresidenPMRAM, SaudaraMuhamadZuhailiSaimanmenegaskanbahawamahasiswa/wi Islam Mesirmestimemenuhipra-syaratkemenangan Islam dalammelaksanakangerakkerja Islam. Beliaumenegaskanperkaratersebutdalamucapanperasmianpenutupan program IhyaRamadhan yang dianjurkanolehBKKIMMdiWismaMelakamalamtadi. Antarapra-syarat yang ditegaskanolehbeliauialahmahasiswa/wi Islam mestisentiasabersemangatdalammelaksanakangerakkerja Islam. Selainitu, doamerupakansenjatautamabagiorangmukminketikaberhadapandalamsesuatusituasi. Beliaumenceritakansirahrasulullah SAW ketikapeperanganBadarAl-Kubra yang menyaksikanpeperanganpenentuantarahakdanbatil. Bahkan, mahasiswa/wi Islam mestimemahamiapahakikatperjuangan yang dibawaolehmahasiswa/wisupayatidaklemahdanputusasaapabilaberhadapandenganancamandantekanan. "PerjuanganmempertahankanBKKIMMdaripadaterusdinafikanhakadalahkewajipanmahasiswa/wi Islam MelakakhasnyakeranaBKKIMMmembawa agenda Islam. Justeru, penuhipra-syaratkemenangan Islam agar perjuangankitame…

Konvokesyen :PMRAM Akan Umumkan September Ini

Image
KAHERAH, 29 Ogos - Konvokesyen yang dijalankansabantahunolehPMRAMsebagai program mega tahunanakandipertimbangkansemulauntukdiadakanpadatahuninisetelahduatahunPMRAMtidakmengadakannya. KeputusanuntukmelaksanakankonvokesyendiperingkatPMRAMakandiumumkanpada September ini.

Padatahunini, pihakPMRAMsudahbersediauntukmelaksanakankonvokesyensebagaimana yang telahdiumumkansecararasmiolehPresidenPMRAM , Saudara Muhammad Zuhaili bin SaimanpadaminggulepassetelahmelihatbeberapasudutantaranyadarisegikemampuandiperingkatPMRAMitusendiri. HasilkajiandiperingkatLajnahPerancangPMRAM yang telahdijalankanselepaskenaikansesi 2011 yang laludibawahTimbalanPresidenmenunjukkanbahawahampir 91% ahliPMRAMinginkanPMRAMlaksanakankonvokesyenpadatahunini.

Begitujugahasildaripadakajian yang dibuatinitelahmenunjukkanbahawa 100% mahasiswatahunakhiringinmenyertaikonvokesyenPMRAM. Kajian yang dijalankaninijugabersifatmenyeluruhdanmelibatkanahlidiKaherahdanjugamuhafazah. “ JusteruberdasarkankepadapermintaanahliPMRAMdankela…

BKPPPM Turut Bersama Dengan PMRAM & PERUBATAN

Image
KAHERAH, 27 Ogos - BadanKebajikanPelajarPulauPinangMesir (BKPPPM) memandangseriusisukegagalanseorangmahasiswaperubatanTanta, Saudara Muhammad Alif bin SofianGanmendudukipeperiksaanakhirtahunbaru-baruini. Yang Di-PertuaBKPPPM, SaudaraHilmitelahmenalifonkepadamangsa, yang jugamerupakananaknegerikelahiranPulauPinangbagimendapatkanpenjelasan yang sebenarmengenaiisu yang berlaku. PerbualanantaraYDPBKPPPMdenganmangsamerupakanlangkahawalsetelahmendapatmaklumandaripadapihakPMRAMberhubungisutersebut yang membabitkananak-anaknegeriPulauPinang. Ternyata, pihakBKPPPMmerasakesalmengenaiisu yang berlakukeranaiaberpuncadaripadasikapsambillewaseorangpegawai EM, En KhairiJalalludin yang lewatturunkeTantabagimenyelesaikankesinisejakbulan Mei yang lalu. BKPPPMmengharapkan agar masalah yang dihadapidapatdiselesaikandengansegerakeranaiamelibatkankebajikanmangsa. BKPPPMjugamemaklumkankepadaPMRAMbahawaBKPPPMbersediasepenuhnyauntukbersama-samadalamisuini. PMRAMmemujisikapyanditunjukkanolehBKPPPMdalamcaknaisuma…

Peperiksaan Kelayakan Al-Azhar Syarat Kemasukan .

Image
KAHERAH, 27 Ogos - Peperiksaankelayakan (ImtihanQobul) masihlagimenjadisyaratbagipelajar - pelajar yang akanmemasukiUniversitiAl-Azhar. Imtihanqobultersebut yang bermulasejaktahun 2009 masihlagiakandiadakandiUniversitiAl-Azhar, Mesir. PihakPMRAMmelaluiBadanPendidikandanKomunikasiBahasaPMRAM, telah pun mengedarkancontohsoalanimtihanqobulkepadapelajar-pelajar yang akanmendudukipeperiksaantersebut. " Kita akanmemberikanmaklumatterbarudarisemasakesemasamengenaiperkembanganisupendidikandibumiMesir " ujarSaudara Ahmad Daniel b Mohmad Hassan, KetuaBadanPendidikandanKomunikasiBahasaPMRAM 2011.

FEISTA`11: Antara Pengisian Yang Menarik.

Image
FEISTA`11: Antara Pengisian Yang Menarik. Jangan lepaskan peluang...

KOLOKIUM ILMUAN SIRI 3&4

Image
KOLOKIUM ILMUAN SIRI 3&4..Nantikannya....

FEISTA`11:Antara Yang Menarik

Image

Fiesta`11: Sambutan Hari Raya BKPPPM

Image

ISU GAGAL MENDUDUKI PEPERIKSAAN : BKPPPM MOHON PENYELESAIAN SEGERA

Image
Badan Kebajikan Pelajar Pulau Pinang Mesir simpati terhadap isu yang menimpa Muhammad Alif bin Sofian Gan seorang pelajar di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan mengharapkan agar masalah kemasukan ke dalam peperiksaan di Universiti Tanta pada kali ini selesai.Situasi semasa saudara Alif adalah berada dalam keadaan yang merunsingkan memandangkan mempunyai kemungkinan mengulang tahun gara-gara masalah fail pelajar yang tidak selesai sejak sekian lama.Menurut perbualan telefon BKPPPM bersama saudara Alif, usaha untuk menyelesaikan perkara tersebut berlaku sejak bulan Mei yang lalu, namun gagal menemui jalan penyelesaian hingga ke hari ini.BKPPPM memandang serius isu ini kerana ia adalah hak kebajikan saudara Alif, juga merupakan isu mahasiswa. Isu ini adalah isu kita bersama.BKPPPM mengucapkan terima kasih kepada pihak PMRAM dan PERUBATAN kerana sanggup bersama-sama untuk membantu dalam menyelesaikan isu ini. BKPPPM sedia menhulurkan bantuan dan mengharapkan keputusan yang terbaik dem…

KONVOKESYEN PMRAM : BKPPPM MENYOKONG SEPENUHNYA

Image
Berikutan pengumuman rasmi baru-baru ini oleh Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir ( PMRAM ) yang bersedia untuk menganjurkan konvokesyen PMRAM pada tahun ini, pihak Badan Kebajikan Pelajar Pulau Pinang Mesir ( BKPPPM ) dengan ini menyokong sepenuhnya dan bersedia menghulurkan bantuan bagi menjayakan agenda tersebut.PMRAM yang merupakan persatuan induk bagi semua BKAN dan DPM di bumi Mesir ini pernah mengadakan konvokesyen sebelum ini bagi meraikan kejayaan seluruh anak-anak malaysia di sini dan meraikan khusus bagi mahasiswa/wi yang telah menamatkan pengajian sama ada dari pengajian Islam mahupun perubatan.Sokongan dan dokongan ini adalah berikutan daripada reaksi ahli BKPPPM khususnya serta culaan tidak rasmi ahli PMRAM amnya yang dilihat meminta pihak PMRAM untuk mengadakan Konvokesyen setelah 2 tahun tidak diadakan sejak tahun 2009 yang lalu. BKPPPM mengharapkan keputusan yang terbaik demi menjaga kebajikan seluruh ahli bagi sama-sama meraikan kejayaan pelajar-pelajar Malaysia d…

Konvokesyen : PMRAM Bersedia, Bergantung Kepada Ahli

Image
PersekutuanMelayuRepublik Arab Mesir (PMRAM) hariinimengumumkanbahawapihakPMRAMbersediauntukmenganjurkanKonvokesyenPMRAMpadatahunini. Iaberikutanreaksiahli yang dilihatmemintapihakPMRAMuntukmengadakanKonvokesyensetelah 2 tahuntidakdiadakansejaktahun 2009 yang lalu. Baru-baruini, PMRAMtelahmembuatculaan "WajarkahPMRAMmengadakankonvokesyenpadatahunini" bagimendapatkansokongandaripadaahlimengenaipermintaanmerekaterhadapPMRAM. CulaantersebutmerupakansatuukuranbagipihakPMRAMmempertimbangkansamadauntukmengadakankonvokesyenatautidakpadatahunini. PenganjuranKonvokesyenPMRAMpadatahuniniadalahbergantungkepadaahli, sekiranyaahlibegitumendesaksamadamelaluiculaan yang telahPMRAMkeluarkanmahupunmelalui medium yang lain, PMRAMakanmembincangkanmengenaiperkarainidenganserius. PMRAMsekalilagimenegaskanbahawaPMRAMbersediauntukmengadakankonvokesyenpadatahuninibagimeraikanmahasiswa/wi yang telah pun menamatkanpengajiansamadadaripengajian Islam atauPerubatan. MuhamadZuhaili bin Saiman Presiden Persekutua…

Krisis Somalia: LE3000 Kutipan Sumbangan Setakat Ini

Image
KAHERAH, 20 Ogos-BerhadapanKrisiskebuluranteruktermasukkeganasandanpergolakanpolitik yang melandarakyat Somalia yang mendapatliputanmeluas media antarabangsabaru-baruini, PersekutuanMelayuRepublik Arab Mesir (PMRAM) terusmengoraklangkahmenyatakankebersamaandalamisukemanusiaan yang besarinidenganmelancarkankutipansumbangandiseluruhperingkatmahasiswadanmahasiswi Malaysia diperlembahan Nil. Hasilkutipansumbangan yang telahdilancarkanpadaiftorMahabbahmelibatkanBKAN 4 negeri yang diadakandidataranHaiyyuAsyirbaru-baruini,jumlahktuipan yang telahditerimaolehpihakPersekutuanMelayuRepublik Arab Mesir (PMRAM) sudahmenjangkauLE3000sehinggakehariini. HasilperbincangandiperingkatPMRAM, kutipansecarabesar-besarandilancarkandiseluruhperingkatBKANdanDPMsekitar 12 haribermulapada 15 ogos 2011 sehinggakepadakemuncak 26 ogos 2011 padaakhir program IRHAM yang akandatang. "Kutipansumbangan yang PMRAMlancarkanadalahbuktibahawaPMRAMsentiasabersamadalamapajuaisu yang melibatkanhakdankemanusiaansekalipun…

Wajarkah PMRAM mengadakan Majlis Konvokesyen pada tahun ini?

Image
Select Poll Number of Voters: 137
First Vote: Tuesday, 09 August 2011 11:05
Last Vote: Sunday, 21 August 2011 23:19 Wajarkah PMRAM mengadakan Majlis Konvokesyen pada tahun ini?HitsPercentGraph Wajar 130 94.9%
Tidak wajar 7 5.1%

Solat Tarawih Dan Tazkirah Bersama Wakil Rombongan MAPIM

Image
KAHERAH, 21 OGOS - Wakil anggota Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia(MAPIM), Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman dan Abd Rahman Bin Abdullah sempat bersama menunaikan solat Taraweh dan solat Sunat Witir bersama ahli BKPPPM di Dewan Soleh Al-Masri. Rombongan MAPIM seramai 34 orang yang baru tiba daripada Palestin atas urusan kemanusiaan di sana sempat beramah mesra dengan rakyat Palestin selama tiga hari dan bertemu dengan kementerian-kementerian dalam kabinet Palestin.Kesempatan ahli rombongan yang hadir ke bumi Mesir dimanfaatkan sepenuhnya dengan jemputan memberikan ucapan ringkas diantara solat Taraweh yang telah disampaikan oleh Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman yang merupakan ahli lembaga Pusat Urus Zakat Pulau Pinang (PUZ) dan juga pengerusi Masjid Al-Taqwa, Taman Bertam Indah, Kepala Batas.Dalam ucapan beliau, disebut mengenai pengalaman perjalanan dari Mesir ke Palestin dan juga pengalaman berada di Palestin selama tiga hari dengan kedengaran bunyi-bun…

Puasa Itu Indah

Image
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله صلى الله وسلم قال :!ذا جأ رمضان فتحت أبواب الجنة , وغلقت أبواب النار و وصدفت الشياطين (Kitab صحيح مسلم jilid 7-8 muka surat 186) Imam Al Ghazali dalam kitab احياء علوم الدينmenjelaskan 6 perkara untuk mencapai kesempurnaan puasa terutama di bulan ramadhan . Antaranya ialah 1)Menahan pandangan daripada segala perkara yang tercela dan makruh serta membimbangkan dan melalaikan daripada mengingati Allah Taala . Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa meninggalkan pandangan kerana takut kepada Allah, nescaya Allah menganugerahkan kepadanya keimanan yang mendatangkan kemanisan dalam hatinya.” 2)Menjaga lidah daripada perkataan yang sia-sia, berdusta, mengumpat dan berkata keji. Oleh itu , seharusnya dia mendiamkan diri dan menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah serta membaca Alquran. Rasulullah SAW bersabda: "Dua perkara merosakkan puasa iaitu mengumpat dan berbohong.&q…

Sambutan Nuzul Al-Quran: Penghayatan Dan

Pada 17 Ogos yang lalu,Badan Kebajikan Pelajar Pulau Pinang Mesir, BKPPPM Ihyak Ramadhan Menganjurkan ceramah sambutan Nuzul Al-Quran yang dikendalikan dibawah selian ajk pelaksana Program Ihya` Ramadhan . Program tersebut bermula dengan solat sunat tarawih dan solat witir secara berjemaah. kemudian majlis diteruskan dengan ceramah Nuzul Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu Abas Bin Azizuddin yang merupakan Setiusaha Agung Keluarga pelajar-elajar Islam Perak Mesir(KPIPM)

Isu Mahasiswa Perubatan Tanta, PMRAM Akan Bertindak

Image
KAHERAH, 19 Ogos - IsuseorangmahasiswaperubatandiTanta, Saudara Muhammad AlifSofianGan yang tidakdapatmemasukipeperiksaanakhirtahunpada Jun baru-baruinimendapatperhatianseriusdiperingkatPMRAM. Beliaudilaporkantidakdapatmemasukipeperiksaanakhirtahunkerana fail ataudokumenpengajianbeliautidaksampaikepihakUniversitiTantauntukdiproses. DimaklumkanbahawapihakPersatuanPerubatantelah pun pergimenemuipihakpegawai EM yang terlibatiaitu En KhairiJalalludin, namunmasalah yang dihadapiolehmangsamasihbelumselesai. Sehinggakanbeliaudikiragagalpadapeperiksaanakhirtahunpada semester pertamaiaitu Jun lalu. PMRAMjugamendapatmaklumatbahawamangsasehinggakehariinitidakdapatmendudukipeperiksaanakhirtahunpada semester kedua yang sedangberlangsungsekarang. "PMRAMdimaklumibahawahaliniberlakuapabila En KhairiJalalludinengganturunkeUniversitiTantadenganlebihawalpada Jun laluuntukmenyelesaikanmasalah yang dihadapiolehSaudara Muhammad Alif," ujarNaibPresiden III, SaudaraSyeikhMujahid. "Selainitu, P…